Misja

Uczestniczenie we wszechstronnym rozwoju Orłowa, jako części Gdyni. Dbałość o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców i zachowanie ich w społecznej, kulturalnej, artystycznej i naukowej pamięci. Inicjowanie i popieranie aktywności mieszkańców w zakresie oświaty, kultury, nauki i działalności gospodarczej. Ochrona środowiska ludzkiego, przyrodniczego i materialnego.

Prowadzone działania:

Działalność muzealna i wystawiennicza:
• wystawa dotycząca życia i twórczości Stefana Żeromskiego (stała ekspozycja historyczna),
• profesjonalne wystawy artystyczne,
• skansen rybacki (ogólnodostępny na otwartym terenie).

Działalność kulturalna:
• spotkania i prelekcje historyczne, literackie, popularnonaukowe, prozdrowotne,
• koncerty plenerowe.

Ochrona zabytków.

Towarzystwo działa na rzecz ogółu społeczności obejmując sferę zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturalnej, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Uczestniczymy we wszechstronnym rozwoju Orłowa i Kolibek. Celem Towarzystwa jest dbałość o poznawanie dziejów tego obszaru oraz jego mieszkańców, o zachowanie walorów środowiskowo – przyrodniczych, krajobrazowych, kulturalnych i architektonicznych obszaru oraz zachowanie ich w pamięci.