1 % dla TPO

logo TPO  SEPIA

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa

 Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000030276

Domek Żeromskiego, Gdynia, ul. Orłowska 6,      

 Biuro TPO: 81-553 Gdynia, ul. Wrocławska 83A/6 

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa ma status Organizacji Pożytku Publicznego, jednak nie jest dotowane przez miasto i samorząd. Prowadzi działalność statutową z dużym mandatem społecznego zaufania, co przekłada się na wsparcie 1% podatku dochodowego osób fizycznych, popierających działalność Towarzystwa na rzecz dobra wspólnego, przestrzeni publicznej, ochrony krajobrazu kulturowego Orłowa i Kolibek oraz ich harmonijnego rozwoju.

Tradycje TPO sięgają jeszcze lat przedwojennych. W 1988 roku z inicjatywy mieszkańców Orłowa reaktywowało się jako stowarzyszenie społeczne i działa już 25 lat. TPO ma znaczące osiągnięcia na rzecz dzielnicy: ochrony jej dziedzictwa kulturowego, zabytków, walorów krajobrazowych i środowiska naturalnego, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Organizacją zarządza 9-osobowe grono specjalistów: historyk architektury, konserwator zabytków, architekt, urbanista, inżynier, ekonomista, prawnik, pedagog i plastyk. Pracą zarządu od 2009 roku kieruje społecznie prezes Sławomir Kitowski, znawca dziejów Gdyni, autor licznych publikacji i wydawnictw o mieście.

Towarzystwo Przyjaciół Orłowa działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, walorów krajobrazowych i środowiska naturalnego Orłowa i Kolibek. Opiniuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i wnioskuje o wpisy do rejestru zabytków. TPO inspiruje i inicjuje rozwój dzielnicy oraz rewaloryzację jej nadmorskiej części, współpracując z samorządem i stosownymi urzędami i instytucjami. 

TPO chroni, utrzymuje 120-letni, zabytkowy Domek Żeromskiego, którego jest właścicielem.

Prowadzi w nim działalność muzealno-edukacyjną poświęconą pisarzowi, który tu mieszkał, tworzył i odpoczywał od maja do sierpnia 1920 roku. To jedyny zachowany obiekt związany z pobytem Żeromskiego na Pomorzu w latach 1920-24.

TPO ma siedzibę w Domku Żeromskiego a obok na swojej działce utworzyło i utrzymuje mini-skansen rybacki. Kawiarnia muzealna na parterze Domku, z wystawą historyczną obrazującą Orłowo z lat międzywojennych jest czynna codziennie przez cały rok.

TPO jest organizatorem licznych imprez kulturalnych, spotkań autorskich, koncertów, wykładów, prezentacji historycznych, filmów, wystaw i zajęć edukacyjnych dla szkół. Zwiedzanie Domku Żeromskiego i wstęp na imprezy są bezpłatne.